ارور های یخچال الکترو استیل

ارور های یخچال الکترو استیل

ارور های یخچال الکترو استیل در ذیل تشریح داده شده است.

مقاله : ارور های یخچال الکترو استیل

کد خطا R1 – : نمایش این کد خطا و ارور نشان می‌دهد که در سنسور یخچال مشکل و ایرادی وجود دارد. در هنگام بروز این خطا چراغ MID چشمک می‌زند. این خطا می‌تواند مربوط به خرابی مدار برد کنترل دستگاه باشد.

کد خطا F3 – : از دلایل بروز این کد خطا و ارور این است که المنت بیشتر از 85 دقیقه کارکرد داشته است. این کد خطا نشان می‌دهد که هیتر باید موردبررسی قرار گیرد و اینکه احتمالاً مدار برد دچار خرابی و مشکل شده است و نیاز به تعمیر دارد.

کد خطا C1 – : نمایش این کد خطا و ارور نشان می‌دهد که سنسور برفک‌زدایی دچار مشکل شده است و زمانی که سنسور برفک‌زدایی 5 درجه باشد دستگاه این کد خطا را نمایش می‌دهد. برای برطرف کردن آن باید میزان اهم را بررسی کرد و یا اینکه آن را تعویض نمود و احتمال دیگر اینکه برد دستگاه خراب و نیاز به تعمیر دارد.

کد خطا D1 – : این کد خطا و ارور نشان می‌دهد که سنسور برفک‌زدایی دچار عیب بوده و یا اینکه اتصال کوتاه رخ‌داده است. برای رفع آن باید سنسور تعویض گردد و یا اینکه مشکلی در برد به وجود آمده و برد نیاز به تعمیر دارد.

مقاله : ارور های یخچال الکترو استیل

ارورهای یخچال‌فریزر الکترواستیل مدل ES27

کد خطا E1 – : بروز این کد خطا مربوط به سنسور یخچال می‌باشد. با بروز این خطا و ارور احتمال خرابی و یا قطعی سنسور وجود دارد و این خرابی و یا قطعی سنسور می‌تواند ناشی از خرابی مدار برد کنترل دستگاه باشد.

کد خطا E2 – : بروز این خطا و ارور نشان می‌دهد که سنسور فریزر دچار مشکل شده است و این مشکل براثر خرابی و یا قطعی سنسور دمایی فریزر به وجود آمده است و درنتیجه مدار برد کنترل دستگاه باید بررسی شود احتمالاً خرابی مربوط به مدار برد کنترل دستگاه می‌باشد و نیاز به تعمیر دارد.

کد خطا E3 – : بروز این خطا و ارور نشان‌دهنده این است که سنسور او اپراتور دچار مشکل شده است و این مشکل می‌تواند براثر عوامل مختلفی باشد اول اینکه احتمال دارد مدار برد الکترونیک دستگاه خراب‌شده باشد و یا اینکه المنت خراب‌شده و همچنین ممکن است ترموفیوز خراب‌شده باشد. باید هریک از عوامل بررسی گردد.

کد خطا E4 – : این کد خطا و ارور مربوط به سنسور محیط است و نشان می‌دهد که یکی از قطعات المنت، ترموفیوز و یا مدار برد الکترونیک دچار خرابی شده است و نیاز به تعمیر دارد.

کد خطا E5 – : ارور e5در یخچال الکترو استیل بروز این ارور و خطا نشان می‌دهد که سیستم تبرید دچار ایرادشده است و این مشکل می‌تواند دلایل مختلفی ازجمله متوقف شدن کار کمپرسور، وجود خرابی المنت، خرابی ترموفیوز باشد و یا اینکه سنسور او اپراتور و مدار برد دچار خرابی شده است.

کد خطا E6 – : علت ارور e6 در یخچال الکترو استیل مدل es27 بروز این ارور و خطا نشان می‌دهد که گرمای موجود در یخچال بیش از 15 درجه می‌باشد و این ایراد می‌تواند به دلیل وجود اشکال در گاز و یا دمپر کانال هوا باشد و یا اینکه او اپراتور یخ‌زده است.

کد خطا E7 – : این ارور نشان می‌دهد که مشکلی در سرمای یخچال وجود دارد و سرمای یخچال زیر 4 درجه است و احتمالاً دمپر دچار ایرادشده است و یا اینکه کانال هوا شکسته است.

کد خطا E8 – : بروز این خطا نشان می‌دهد که مدار برد دچار خرابی شده است و مشکلی در ارتباط بین برد اصلی و برد صفحه‌نمایش وجود دارد.

کد خطا E9 – : دلیل بروز این خطا مربوط به برفک‌زدایی می‌باشد. و ممکن است اشکال از خرابی المنت، خرابی در سنسور او اپراتور باشد و یا اینکه ترموفیوز سوخته باشد و درنهایت می‌تواند علت این باشد که مدار برد خراب‌شده و نیاز به تعمیر دارد.

کد خطا E10 – : این ارور نشان‌دهنده مشکل در فن او اپراتور است . این مشکل می‌تواند براثر خرابی فن او اپراتور و نبود سرمای او اپراتور باشد و همچنین ممکن است برد نیز خراب‌شده باشد.

کد خطا E11 – : بروز این کد نشان‌دهنده اشکال در فن کندانسور است. این مشکل ممکن است براثر خرابی و مشکل در مدار برد نیز باشد.

کد خطا E12 – : این خطا و ارور نشان می‌دهد که کابل دیتا ایراد دارد و یا اینکه مدار برد دچار خرابی شده است و ارتباط بین برد اصلی و برد صفحه‌نمایش دچار مشکل شده است.

کد خطا 0E – : این خطا در انواع جدید یخچال‌فریزر می‌تواند به ایراد در فن اواپرتور اشاره داشته باشد. احتمال دارد که فن نیاز به تعویض داشته باشد و یا اینکه مدار برد دچار ایرادشده باشد.

کد خطا 1E – : این خطا می‌تواند از فن کندانسور باشد و عواملی مانند سوختگی فن دستگاه و یا مشکل در مدار برد باعث بروز این خطا شده باشد.

کد خطا 2E – : این خطا نیز در محصولات جدید مربوط به کابل دیتا و یا اینکه مدار برد دچار خرابی شده است می‌باشد و نشان می‌دهد که ارتباط بین برد اصلی و برد صفحه‌نمایش دچار مشکل شده است.

مقاله : ارور های یخچال الکترو استیل

ارور یخچال تک الکترواستیل مدل ESR24

کد خطا E1 – : بروز این اروز در یخچال تک مربوط به سنسور یخچال می‌باشد. این ایراد می‌تواند براثر خرابی و یا قطعی سنسور یخچال باشد و احتمال دارد مدار برد کنترل دستگاه خراب‌شده باشد.

کد خطا E3 – : این خطا مربوط به بروز مشکل در سنسور او اپراتور است و احتمال دارد که سنسور او اپراتور خراب‌شده باشد و نیاز به تعویض داشته باشد و اینکه احتمالاً مدار برد الکترونیک دستگاه و یا المنت و یا ترموفیوز دچار خرابی شده‌اند.

کد خطا E4 – : این خطا نشان می‌دهد که ایرادی مربوط به سنسور محیط می‌باشد و ممکن است هر یک از قطعات المنت، ترموفیوز و یا مدار برد الکترونیم دستگاه دچار خرابی شده باشند.

کد خطا E5 – : این خطا نشان می‌دهد که ایراد از سیستم تبرید است و احتمالاً المنت، ترموفیوز، سنسور او اپراتور و یا مدار برد دچار خرابی شده است.

کد خطا E9 – : علت این خطا برفک‌زدایی است. این مشکل می‌تواند براثر خرابی در المنت یا سوختن ترموفیوز، خرابی در سنسور او اپراتور و یا خرابی در مدار برد باشد.

کد خطا F0 – : این ارور نشان می‌دهد فن او اپراتور دچار خرابی شده است که این خرابی می‌تواند ناشی از سوختگی فن او اپراتور و یا قطع کابل فن و یا اینکه برد دچار خرابی شده است، باشد.

کد خطا F1 – : دلیل بروز این خطا خرابی فن کندانسور است که ممکن است ناشی از آن باشد که کابل فن به کابین قطع‌شده و یا اینکه مدار برد اصلی دچار خرابی شده است.

کد خطا ER – : این ارور نشان‌دهنده وجود ایراد در برد اصلی دستگاه می‌باشد و این ایراد می‌تواند ناشی از خرابی مدار برد اصلی و یا خرابی برد صفحه‌نمایش باشد.

مقاله : ارور های یخچال الکترو استیل

ارور فریزر تک الکترواستیل مدل ESF24

کد خطا E2 – : بروز این خطا نشان می‌دهد که سنسور فریزر دچار ایرادشده است و ممکن است سنسور او اپراتور دچار خرابی شده باشد و نیاز به تعویض سنسور داشته باشید و یا اینکه خرابی مربوط به المنت، ترموفیوز و یا مدار برد الکترونیک دستگاه باشد.

کد خطا E4 – : این ارور نشان می‌دهد که مشکل مربوط به سنسور محیط است و احتمالاً المنت، ترموفیوز، مدار برد الکترونیک دستگاه دچار خرابی شده است.

کد خطا E5 – : این خطا مربوط به ایراد در سیستم تبرید می‌باشد و احتمالاً المنت، ترموفیوز، سنسور او اپراتور و یا مدار برد دچار خرابی شده‌اند.

کد خطا E9 – : علت این ارور و خطا برفک‌زدایی است. احتمال دارد ترموفیوز سوخته باشد و یا اینکه سنسور او اپراتور و یا مدار برد دچار خرابی شده باشند.

کد خطا F0 – : این ارور نشان می‌دهد که خرابی مربوط به فن او اپراتور است و ممکن است فن او اپراتور سوخته باشد و یا اینکه کابل فن قطع‌شده باشد و یا اینکه برد خراب‌شده باشد.

کد خطا F1 – : علت این خطا این است که فن کندانسور دچار خرابی است. این مشکل می‌تواند به این دلیل باشد که مدار برد اصلی دچار خرابی شده است.

کد خطا ER – : این خطا نشان می‌دهد که برد اصلی دستگاه دچار ایرادشده است و احتمالاً مدار برد اصلی و یا برد صفحه‌نمایش دچار خرابی شده است.

کلمات مرتبط:

مقاله : ارور های یخچال الکترو استیل

ارورهای یخچال الکترواستیلعلت ارور e6 در یخچال الکترو استیل مدل es27 – ارورهای یخچال‌فریزر الکترواستیل مدل ES27

تعمیر یخچال اصفهان

لطفا با ثبت (5ستاره) نیروی های فنی ما را پر انگیزه کنید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *